Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

DG ft. S - Ti
source: Master
codec: x264 / MKV
duration: 4:06
video size: 1280 x 528
audio: Retail CD
DL: MF
PB ft. CB - IL
source: DVD [VP]
codec: x264 / MKV
duration: 4:09
video size: 720 x 368
DL: MF
AW - ODWC
source: DVD [VP]
codec: x264 / MKV
duration: 2:51
video size: 704 x 384
DL: MF
PG - NBTRT
source: DVD [VP]
codec: x264 / MKV
duration: 3:22
video size: 720 x 400
DL: MF
LG - MTN [Short ver]
source: DVD [VP]
codec: x264 / MKV
duration: 4:32
video size: 720 x 400
DL: MF
GS - HG
source: DVD
codec: x264 / MKV
duration: 3:37
video size: 640 x 480
DL: MF

LS - LMOHM
source: DVD [Mixmash]
codec: x264 / MKV
duration: 2:41
video size: 704 x 400
DL: MF

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Riri - YDO
source: Vevo HD
codec: x264 / MKV
duration: 3:28
video size: 1920 x 1080
audio: Retail CD
DL: MF
ES ft. NB - Dad
source: DVD [Promo Only UK]
codec: x264 / MKV
duration: 2:59
video size: 720 x 400
DL: MF
LDR - VG
source: DVD [VP]
codec: x264 / MKV
duration: 4:45
video size: 720 x 400
audio: itunes
DL: MF
CP- ATY
source: DVD [VP]
codec: x264 / MKV
duration: 4:47
video size: 720 x 304
DL: MF

Followers